scharnier
scharnier wie scharnier wat scharnier geschiedenis scharnier partners scharnier verhuren scharnier contact scharnier
scharnier scharnier scharnier
Nieuwe regeling zitdagen!!!
scharnier
scharnier
1. Algemeen SVK’s

De sociale verhuurkantoren zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken van hun recht op wonen. Vele van deze mensen huren op de gewone woningmarkt. De SVK's trachten de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren.
In vergelijking met de SHM's is de SVKsector vrij jong en nog niet zo goed gekend. Op het einde van de zeventiger jaren ontstonden in Vlaanderen en Brussel 'huurdersverenigingen'. Zij huurden voor hun leden woningen op de private markt om deze te kunnen 'onderverhuren'. Later experimenteerden ook de thuislozenzorg en de OCMW's met het idee van een 'sociaal verhuurkantoor', dit als een vorm van sociale dienstverlening. In 1985 telden we in Vlaanderen reeds zeven SVK's.
De Vlaamse overheid ondersteunt het bouwen en beheren van SHM-woningen. Vanaf midden de jaren negentig willen de Vlaamse ministers voor Huisvesting dat ook inspanningen worden gedaan op de private huurmarkt. Omdat de SVK's jarenlange ervaring hebben met de inschakeling van privéhuurwoningen voor de sociale huisvesting, beschouwden de ministers hen de aangewezen partner op dit terrein.
Drie belangrijke maatregelen hebben de echte doorbraak van de SVK's in de hand gewerkt:
  • de zogenaamde SVK-conventie ('93 - '97);
  • de goedkeuring door de Vlaamse regering van het 1ste SVK-erkennings- en subsidiebesluit (21-10-'97);
  • de wijziging van dit erkennings- en subsidiebesluit (6-02-2004), wat de SVK's stimuleerden om een groter aantal woningen te huren en verhuren.

Daarnaast zijn er diverse maatregelen waarmee de Vlaamse regering, de provincies en vele lokale besturen zowel de SVK's, de verhuurders als de huurders ondersteunen. Velen geloven dan ook dat de SVK's een betekenisvolle aanvulling zijn op het aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappijen. En tegelijk bevat de SVK-formule een voordeel voor zowel de eigenaar, de huurder als voor de particuliere huurmarkt.


2. Het Scharnier

Memorabele data in het korte leven van het Sociaal Verhuurkantoor Het Scharnier vzw
maart-mei 2005 Eerste contacten en eerste besprekingen

oktober-november 2005 Opmaak van de eerste documenten, zoals het bepalen van de uitgangspunten, het uitschrijven van de statuten van de vzw en een samenwerkingsprotocol tussen de 11 partners

december 2005 –
januari 2006
Goedkeuringen door elk van de 11 partners, van de oprichting van SVK Het Scharnier vzw, van de verschillende soorten inbreng van de partners, van de naamgeving van het SVK, enz.

10 maart 2006 Officiële oprichtingsdatum van SVK Het Scharnier vzw + feestelijke oprichtingsvergadering in de zetel van het SVK, Opglabbeek + aanduiding van de voorzitter van het SVK (Johan Vanroye, tevens voorzitter van OCMW-Opglabbeek)

1 mei 2006 Indiensttreding van de nieuwe coördinator, Elke Acciani

16 juni 2006 Raad van Bestuur waarin een aantal belangrijke documenten goedgekeurd zijn, zoals :
  • het bepalen van de doelgroep van het SVK
  • het inschrijvingsformulier
  • de inschrijvingsvoorwaarden
  • de toewijzingsvoorwaarden
  • het puntensysteem dat aan de basis ligt voor de toewijzingen
  • enz.

15 september 2006 Ontmoetingsmoment met een informatief gedeelte en een receptie

27 februari 2007 Erkenningsaanvraag is definitief. De minister neemt een belsuit binnen een termijn van 3 maanden.

scharnier Created by Sanmax